Ders İçerikleri

İYTE
GENEL KÜLTÜR DERSLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PLANI
(Ders İçerikleri)

Son Güncelleme: 29.06.2016

LİSANS DERSLERİ – ZORUNLU DERSLER

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 0
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 0
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Türk toplumunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler

HIST 203 Türk Devrim Tarihi I (2-0) 0
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

HIST 204 Türk Devrim Tarihi II (2-0) 0
Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler

TURK 201 Türk Dili I (2-0) 0
Dilin tanımı ile sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dil-kültür, dil-toplum ve dil-düşünce ilişkisi, diller arasındaki kelime alışverişi, Türkçenin söz varlığı, temel dil bilgisi özellikleri ve Türkçenin güncel sorunları

TURK 202 Türk Dili II (2-0) 0
Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim

TURK 203 Uluslararsı Öğrenciler İçin Türkçe I (2-0) 0
Temel düzeyde Türkçe ses bilgisi, basit cümle yapıları, diyalog kurma, kendini tanıtma

TURK 204 Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe II (2-0) 0
Akıcı bir iletişim için gerekli olan zaman bilgisi, hal ekleri ve edat bilgisi

MAN 211 Mühendisler İçin İletişim ve Yönetim Becerileri (3-0) 0
İşe alım süreçleri, organizasyon yapısı ve kültürü, iletişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve küreselleşen dünya ve gelişen ekonomilerde iş etiğine ilişkin sorunlar

TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER

ART 201 Serbest El Resim ve Skeç (0-3) 0
Gördüğümüz veya hayal ettiğimiz (tasarladığımız) imajların sanatsal ve estetik kurallar çerçevesinde 2 boyutlu olarak çizilmesi

ART 203 Heykel (0-3) 0
Heykel sanatının temel amaçları doğrultusunda, kil ile basit üç boyutlu şekillendirme uygulamaları

ART 204 Seramik Tasarımı (0-3) 0
Çamur, temel seramik üretim teknikleri, kurutma, rötuş, fırın yükleme, sırlama, kalıp teknikleri

ART 205 Renkli Fotoğrafçılık (0-3) 0
Teknik ve teorik olarak fotoğrafçılığın temel bilgileri; kompozisyon, ışık ve fotoğraf makineleri

ART 210 Batı Müziği ve Estetik (3-0) 3
Müziğin yaratılma ve algılanma süreçlerini etkileyen unsurlar ile estetik kriterlerinin oluşturulmasına genel bakış. Pythagoras ve gezegenlerin müziği, Müzikte “ethos”, Gotik dönem, kilise ve müzik, opera, Barok dönem, Klasik dönem, Wagner, klasik ve caz müziği etkileşimi, yirminci yüzyılda müziğe yaklaşımlar, dönemsel estetik yaklaşımlara göre eser çözümlemeleri

ART 211 Müzik Atölyesi (0-3) 0
Bireysel enstrüman çalışması (piyano, gitar, flüt, keman, bateri vb.). Ses gruplarına göre bireysel ve grup vokal çalışmaları; temel müzik bilgileri

ART 212 Armoniye Giriş (0-3) 0
Temel armoni teorisi, major-minor diziler, modlar, armonik ve melodik diziler, nota form bilgisi, ton saptama, beşliler dairesi

ART 230 Dans Eğitimi (0-3) 0
Dansın tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi. Dans tekniğindeki temel çalışmalar

ART 231 Geleneksel Türk Halk Dansları I (0-3) 0
Kültür ve halkbilim; geleneksel Türk halk dansları, türleri, enstrümanları, ritimleri ve giyimleri, Türk halk danslarıyla ilgili temel figür çalışmaları

ART 232 Geleneksel Türk Halk Dansları II (0-3) 0
Kültür ve halkbilim; geleneksel Türk halk dansları, türleri, enstrümanları, ritimleri ve giyimleri, Türk halk danslarıyla ilgili temel figür çalışmaları

HUM 201 Felsefeyle Düşünüş (3-0) 3
Felsefenin kavramları. Filozoflar ve metinleri. İlgili sanat ve bilim eserleri

HUM 203 Sosyal Antropolojiye Giriş (3-0) 3
Sosyal antropolojinin temel kavram ve odaklarını tanıtmak ve insan çeşitliliğine dair göreli bir perspektif sunmak

HUM 204 Doğru Konuşma Ve Yazma (3-0) 3
Türkçenin doğru ve etkili kullanımının yolları, telaffuz problemleri, topluluk önünde konuşma becerisi

HUM 205 Türk Dilinin Güncel Sorunları (3-0) 3
Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı, Türkçenin öğretimi ve ana dili bilinci sorunu, iş yaşamında dilin kullanım sorunları, iletişimde Türkçenin kullanımı

HUM 206 Karşılaştırmalı Kültürler (3-0) 3
Sosyal ve kültürel antropolojideki farklı yaklaşımlar çerçevesinde, öğrencilere çeşitli örnek olay incelemeleri üzerinden hem kendi kültürlerinin hem de öteki kültürlerin özgün ve evrensel yönlerinin tanıtılması

HUM 207 Osmanlı Tarihi I (3-0) 3
Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Dönemi (1300-1600). Osmanlı siyasî, sosyal ve dinî kurumları ile iktisadî sistemi

HUM 208 Osmanlı Tarihi II (3-0) 3
Osmanlı İmparatorluğunun 1600’lü yıllardan III. Selim döneminin sona erdiği 1808 yılları. İmparatorluğun on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki siyasî, idarî, iktisadî ve sosyal yapısında meydana gelen değişime ve Avrupa devletleri ile olan ilişkiler ile bu ilişkilerin Osmanlı’daki değişime olan etkisi

HUM 211 Rus Kültürüne Giriş (3-0) 3
Rus tarihsel sürecinde başlangıçtan günümüze Rus kültürünün genel konuları

HUM 213 Batı Uygarlıkları Tarihi I (3-0)3
Antik dönem uygarlıklarından Avrupa’da mutlak monarşilerin doğuşuna dek uzanan tarihsel süreç; Batı uygarlığını şekillendiren siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelenekler, değişimler

HUM 214 Batı Uygarlıkları Tarihi II (3-0) 3
Mutlak monarşiler döneminden günümüze kadar modern Batı uygarlığının siyasi kurumları, ekonomik sistemleri, sosyal yapı ve kültürleri

HUM 215 Mitoloji (3-0) 3
Antik dönem mitolojisi, Yunan mitolojisi ve dünya mitlerle karşılaştırmalı incelenmesi. Mitlerin mantığı, yapısı, dili ve tarihsel kökeni

HUM 216 Masalların Yapısı ve Anlamı (3-0) 3
Masalların şekilbilgisi. Sınıflandırma. Esas karakterlerin işlevi, masalların tarihsel kökeni, psikolojik yönler. Masalların anlaşılmasına katkı sağlayan maruf düşünürler: Vl.Propp, J.G.Frazer, L.Levy-Bruhle, C.G.Yung, M.L.von Franz, V.Turner, C.Levy-Strauss

HUM 217 Sanat Tarihi I (3-0) 3
Görsel sanat ve tanımlama terminolojisi. Prehistorik dönem, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Etrüsk, Roma sanatı ile Antik dönem heykel sanatının tanımı ve analizi

HUM 218 Sanat Tarihi II (3-0) 3
Avrupa sanatının görsel tarihi, sanat açıklama terminolojisi. Erken dönem Hıristiyan, Bizans sanatı ile İtalyan ve Kuzey Rönesans’ı. Avrupa’da Barok tarzı

HUM 219 Sanat Tarihi III (3-0) 3
On sekizinci yüzyıldan yirminci yüzyıla, yirminci yüzyılın ana soyut eğilimleri de dahil olmak üzere Avrupa sanat tarihinin önemli kavramları

HUM 220 Japon Kültürüne Giriş (3-0) 3
Japon tarihine genel bakış, Meiji Restorasyonu ve sonrası, II. Dünya Savaşı ve etkileri, örf, âdet ve gelenekleri, inanç sistemleri, geleneksel Japon sporları, Japon mutfağı, Japon müziği ve şiiri, Yakuza, Tsunami, Samuray gibi Türk dilinde de kullanılan Japonca kelimelerinin gerçek ve detaylı anlamları ve bunlara benzer temel kültür öğeleri

HUM 223 Fransız Kültürüne Giriş (3-0) 3
Yirminci yüzyıl Fransız tarihine genel bakış, örf, âdet ve gelenekleri, Fransız sineması, Fransız mutfağı, Fransız müziği ve edebiyatı, Fransız kültürünün Türk kültürüne, Türk kültürünün Fransız kültürüne etkileri ve bunlara benzer temel kültür öğeleri

HUM 226 Çağdaş Türk Edebiyatından Metin İncelemeleri (3-0) 3

Çağdaş Türk şiir ve hikâyelerinden seçilen farklı örnek metinleri okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları

HUM 227 Türk Dil Reformu (3-0) 3
Türk dil reformunun sebep ve sonuçları ile dil tartışmaları

HUM 230 Grup Dinamikleri (3-0) 3
Grup yapısı, grup çeşitleri ve grup dinamiklerinin tanıtılması ile çeşitli organizasyonlar içerisinde başarılı ilişkiler sürdürmenin yollarını göstermek

HUM 231 Çalışma Sosyolojisi (3-0)3
Çalışma sosyolojisi nedir? Temel terim ve kavramlar; teorik temeller: Marx, Durkheim ve Weber; emek süreçleri ve istihdam ilişkileri; mesleki farklılaşma ve uzmanlıklar; eğitim ve kariyer; fırsat eşitliği; cinsiyet ve iş; ırk ve etnisite; göçmenlik, çeşitlilik ve ayrımcılık; yoksulluk kültürü; emek pazarı ve sosyal yardım kurumları; sosyal hareketler.

HUM 240 İspanyol Kültürüne Giriş (3-0) 3
İspanyol medeniyetinin farklı özellikleri; en önemli tarihi ve siyasi olaylar; İspanyol sanatı, mimarisi ve edebiyatından en tipik örnekler; modern İspanya’nın gelişimi; İspanyol ve Türk kültürlerinin karşılaştırılması

HUM 251 Osmanlı Türkçesi I (3-0) 3
Arap alfabesi, harflerin yazılışı ve okunuşu, Türkçe kelimelerin yazılışı ve okunuşu, Arapça ve Farsça kelimelerin yazılışı ve okunuşu

HUM 252 Osmanlı Türkçesi II (3-0) 3                Ön Koşul: HUM 251
Osmanlıca I’in devamı olarak Arapça ve Farsça gramer bilgileri, çevriyazım çalışmaları

HUM 255 Latince I (3-0) 3                                          
Latince tarih bilgisi, Latin alfabesi ve Latincenin ses bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri

HUM 256 Latince II (3-0) 3                                       Ön Koşul: HUM 255
Latincenin biçim bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri

MAN 203 Proje Yöneti (3-0) 3
Bir projenin planlanması ve organizasyonu; projede risk, zaman ve para kontrolü; nitelikli, başarılı bir proje yönetimi

MAN 205 Yenilik Yönetimi (3-0) 3
Yaratıcılık ve yeniliğe ilişkin temel konular, bunların kişilere, ekiplere, kurumlara ve girişimciliğe etkileri, yaratıcılık ve yeniliğe yönelik araç ve yöntemler

MAN 206 İşletmeler ve İş Yaşamı (3-0) 3
İşletme türleri, temel faaliyetleri, fonksiyonları

MAN 210 Kurumsal İletişim ve Yönetim Becerileri (3-0) 3
İşe alım süreçleri, organizasyon yapısı ve kültürü, iletişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve küreselleşen dünya ve gelişen ekonomilerde iş etiğine ilişkin sorunlar

MAN 215 Mühendislik Ekonomisi (3-0) 3
Faiz, para-zaman ilişkisi. Alternatif karşılaştırma metotları olan günlük değer, yıllık eşdeğer ve yatırılan paranın geri kazanım teknikleri. Amortisman, yerine koyma analizi, ekonomik ömür problemleri, maliyet-kazanç analizi, başa başnoktası analizi, geri ödeme periyodu ve enflasyon oranı

MAN 216 Pazarlamaya Giriş (3-0) 3
Pazarlamanın kavramları olan ürün, tanıtım, fiyat, dağıtım. Planlama, pazar araştırması, pazar analizleri, yönetimsel kavramlar gözetilerek pazarlama ve etkinliklerinin uygulanması. Pazarlama problemlerinin çözüm yaklaşımları

MAN 217 Yönetimin Temelleri (3-0) 3
Örgütlerin analizi, iş şekilleri. Sosyal ve teknik sistemler içerisinde yönetimi oluşturan planlama, organizasyon, yönlendirme, kontrol süreçleri. Karar alma, değişimi yönetmek, etik ve sosyal sorumluluk, bilgi teknolojisi ve e-ticaret, firmalardaki finansal faaliyetler

MAN 218 Girişimcilik (3-0) 3
Girişimciliğin unsurları, küçük ölçekli iş yönetiminin temelleri, iş fikri, iş planı, yenilikçilik, işletmenin fonksiyonları

MAN 220 Liderlik (3-0) 3
Misyon, vizyon ve değerler. Liderlik teorileri, özellikleri, tarzları; iyi-kötü liderlik, dünyadan ve tarihten lider örnekleri. Öğrencilerin liderlik tarzlarının anlaşılması, ders içinde sanal bir kurum/şirket oluşturulması ve işlenen konu başlıklarının bu yapı üzerinden yürütülmesi

MAN 221 Örgütsel ve Kişisel Kariyer Yönetimi (3-0) 3
Kariyer kavramı ve kuramları. Örgütsel kariyer gelişimi ve araçları, örgütlerin yetenek yönetimi ve yedekleme sistemleri. Kişisel kariyer gelişimi ve araçları, kişisel misyon, vizyon ve değerler, kariyer değerlendirme testleri. Öğrencilerin kariyer eğilimlerinin anlaşılması, öz geçmiş hazırlamak, iş aramak, iş görüşmeleri, ş-yaşam dengesi, yeni kariyer yaklaşımları

MAN 230 İş Hayatında Hukuk (3-0) 3
Hukuka Giriş, temel ilkeler, medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, kıymetli evrak hukukunun temel kavramları

MAN 231 Fikri ve Endüstriyel Haklar Hukuku (3-0) 3
Sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyası

SPRT 201 Tenis I (0-3) 0
Dünya’da ve Türkiye’de tenis; malzemeler, kurallar (tekli ve çiftli müsabakalarda); tanıtılması; teknik terimler, vuruşları

SPRT 202 Tenis II (0-3) 0                                                   Ön Koşul: SPRT 201
Kurallar, vuruş tekniklerinin tekrarlanması, dereceli turnuvalar; klasman turnuvaları; hakemlik bilgileri

SPRT 203 Badminton (0-3) 0
Malzemeler, vuruş ve koşu teknikleri, vuruş bölgeleri ve vuruş çeşitleri

SPRT 204 Basketbol (0-3) 0
Kurallar, saha ve malzeme bilgisi; ısınma ve streching. Basketbol da toplu- topsuz teknikler, teknikler, bireysel hücum ve savunma özellikleri; takım hücum ve savunması

SPRT 206 Masa Tenisi (0-3) 0
Masa tenisinde kullanılan malzemeler, teknik bilgiler, öğretim, antrenman yöntemleri

SPRT 208 Temel Fitnes Teknikleri (0-3) 0
Bilinçli egzersiz. Kasların özellikleri, yapısı, egzersizin vücuda etkisi. Kalp, dolaşım ve solunum sistemi. Streching, ısınma ve soğuma egzersizlerin önemi. Kas gruplarına göre egzersizler

SPRT 209 Yüzme I (0-3) 0
Nefes, kol, bacak ve vücut koordinasyonunu gelişimi, serbest ve sırt üstü teknik öğrenim becerileri

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

EDU 601 Gelişim ve Öğrenme (3-0) 3
Bireyin gelişimi ve nasıl öğrendiği; bireyin eğitiminde psikolojik bulguların nasıl kullanılacağını araştıran eğitim psikolojisi; bireyin bedensel, zihinsel, duyuşsal, devinimsel, cinsel, toplumsal gelişimi, bu alanlarda öğrencilerin bireysel ayrılıklarını ve eğitim yönünden izlenmesi gereken yollar

EDU 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2) 4
Eğitim programları ve öğretim alanındaki yeni yaklaşım ve gelişmeler, farklı program planlama ve değerlendirme çalışmaları, çağdaş öğretim yöntem ve stratejileri ve sınıf içi uygulamaları

HUM 501 Araştırma İçin Latince I (4-0) 4
Arkeolojik ve mimari alanlar ile bu alanların araştırılmasına katkısı olan disiplinlerde sıkça görülen gramer tarzları; standart sözlük, referans kitapları ve uzmanlaşmış sözcük fihristleri gibi araştırma araçlarını kullanımı; örnek metin okumaları; İzmir ve Ege Bölgesi kazılarında bulunmuş olan Latince yazıtları; Klasik, Ortaçağ ve yeni Latince gibi farklı Latincelerde de okumalar

HUM 502 Araştırma İçin Latince II (4-0) 4                        Ön Koşul: HUM 501
Latince metinler üzerinde ileri düzeyde araştırmalar; ileri gramer konuları