Eğitim Planı

LİSANS DERSLERİ – ZORUNLU DERSLER

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Türk toplumunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler

Dilin tanımı ile sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dil-kültür, dil-toplum ve dil-düşünce ilişkisi, diller arasındaki kelime alışverişi, Türkçenin söz varlığı, temel dil bilgisi özellikleri ve Türkçenin güncel sorunları

Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim

Temel düzeyde Türkçe ses bilgisi, basit cümle yapıları, diyalog kurma, kendini tanıtma

Akıcı bir iletişim için gerekli olan zaman bilgisi, hal ekleri ve edat bilgisi

Mühendislik öğrencilerine yazılı ve sözlü iletişimi tanıtmak için tasarlanmıştır. Mühendislikte başarılı bir kariyer için gerekli olan iletişim becerilerine dair genel bir bakış sağlanır. Gerçekçi ve mühendislik bağlamındaki konular aracılığıyla ders, öğrencilerin profesyonel gereklilikleri karşılamak için ihtiyaç duyacakları iletişim stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu dersin amacı, öğrencilerin yetenek, beceri, yetkinlik, kişilik ve bilgilerine göre kariyerlerini belirlemelerine ve planlamalarına destek olmak ve rehberlik etmektir. Belirsiz küresel gelişmeler altında, ders aynı zamanda öğrencileri farklı kariyer yolları, farklı çalışma ortamları, çeşitli sektörlerdeki farklı çalışma hayatları ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları(STK) gibi herbir farklı disiplinde kariyer fırsatları ve çeşitliliği ile öğrencileri tanıştırmaktır. Bu nedenle, ders kapsamında derslerin yanı sıra özel sektör, kamu sektörü, akademi, STK’lar, girişimciler, profesyoneller konuk  konuşmacı olarak davet edilmektedir.

TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER

Resim ve desen sanatının ilkelerinden hareketle çizim, desen pratikleri ve yöntemleriyle, sanat ve estetik kurallar çerçevesinde üç boyut algısına yönelik uygulamalı çalışmalar

Resim sanatının ilkeleri temelinde çizim ve resim yöntem ve teknikleri, uygulamalı çalışmalar

Heykel sanatının temel ilkeleriyle üç boyutlu uygulamalar, uygun malzeme ile sanatsal ürün üretimi

Temel sanatsal seramik üretim ve tasarım teknikleri, birleştirme yöntemi teknikleri

Mobil fotoğrafçılığa yönelik uygulama becerilerinin kamera ayarları (diyafram, enstantane, ISO), ışık, kompozisyon gibi süreçlerin öğrenilmesiyle edinilmesidir. Fotoğrafçılığın farklı dallarını hedef alan farklı görevlerle, öğrenciler gerektiği gibi çekim yapma ve düzenleme becerilerini kazanacaklardır. Mobil fotoğraf makinesi ve türleri hakkında bilgi sahibi olunur. Temel fotoğrafçılık kuralları öğrenilir. İfade yetenekleri fotoğraf teknikleriyle geliştirilir.

Müziğin yaratılma ve algılanma süreçlerini etkileyen unsurlar ile estetik kriterlerinin oluşturulmasına genel bakış. Pythagoras ve gezegenlerin müziği, Müzikte “ethos”, Gotik dönem, kilise ve müzik, opera, Barok dönem, Klasik dönem, Wagner, klasik ve caz müziği etkileşimi, yirminci yüzyılda müziğe yaklaşımlar, dönemsel estetik yaklaşımlara göre eser çözümlemeleri

Bireysel enstrüman çalışması (piyano, gitar, flüt, keman, bateri vb.). Ses gruplarına göre bireysel ve grup vokal çalışmaları; temel müzik bilgileri

Temel armoni teorisi, major-minor diziler, modlar, armonik ve melodik diziler, nota form bilgisi, ton saptama, beşliler dairesi

Oturma ve el pozisyonları, temel müzik bilgileri; iki el için egzersizler, el koordinasyonu, tam ve yarım aralıklar, aralık bilgisi; Do maj. ve La min. dizileri; diyez, bemol, naturel işaretleri, Sol maj. ve Mi min. dizileri; Re maj./Si min., La maj./ Fa diyez min. dizileri;
repertuar performansları; Fa maj./Re min., Si bemol maj./Sol min., Mi bemol maj./ Do min. dizileri; kök pozisyonda Do, Sol, Re, Fa, Si bemol, Mi bemol maj. akorları; major ve minör dizilerde I-IV-V-I akor ilerleyişleri; majör ve minör dizilerde deşifre ve transpoze egzersizleri; basit doğaçlama egzersizleri.

Dansın tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi. Dans tekniğindeki temel çalışmalar

Türk Halk Biliminin önemli konularından biri olan Geleneksel Türk Halk Danslarının genel özellikleri ile ilgili (figür, müzik, ritim, geleneksel giyim, enstrümanlar) bilgilendirmek, türler hakkında genel bilgilendirme yapmak.

Geleneksel Türk Halk Dansları hakkında genel bilgilendirme yapılarak (Türleri, enstrümanları, ritimleri ve giyimleri) Türk Halk Dansları Türlerine uygun dans örneklerinden seçilerek öğretilmesi, kavratılması.

Türk Halk Dansları türleri ile farklı ülke danslarının, figür ve ritim bakımından yapıları, kullanılan enstrümanlar ve sahnelenme teknikleri açısından incelenip benzer ve farklı yönlerinin karşılaştırılması. Ortak dans figürlerinin öğretilmesi.

Resim sanatının ilkeleri temelinde resim sanatı kavramları, kuramları ve türlerine genel giriş niteliğindedir. Güzel sanatların bir dalı olan resim sanatının kişisel gelişim ve disiplinler arası önemini kavramak. Görsel iletişim becerisini ve çok yönlü bakışı geliştirebilmek. Resim sanatının kavramlarını, çalışma yöntem ve tekniklerini temel teorik düzeyde öğrenerek resim sanatı hakkında bilgi kazanmak. Resim sanatının görsel düzenleme ilke ve elemanlarını temel düzeyde öğrenmek. Resim sanatının tekniklerine ve konularına göre türlerini öğrenmek ve bu türlerdeki temel kültürel yapı ve mantığı kavrayabilmek.

(Güncelleme 11.03.2024)

Yenilik Ekonomisi ve Yenilik Çalışmaları’na giriş. Yenilik ve teknolojik değişim süreçlerini anlamak ve analiz edebilmek için gerekli kavramlar ve araçlar. Patentler ve diğer koruma mekanizmalarının rol, etki ve politikaları. Bilgi akışları, öğrenme süreçleri, ve yenilikçi işbirliği ağları. Yenilik ve teknoloji politikaları, hükümetlerin yenilik süreçleri üzerindeki rol ve etkileri. Teknolojilerin yayılması ve teknolojik standartlaşma süreçleri.

Güncelleme: 11.03.2024

Felsefenin kavramları. Filozoflar ve metinleri. İlgili sanat ve bilim eserleri

Sosyal antropolojinin temel kavram ve odaklarını tanıtmak ve insan çeşitliliğine dair göreli bir perspektif sunmak

Türkçenin doğru ve etkili kullanımının yolları, telaffuz problemleri, topluluk önünde konuşma becerisi

Sosyal ve kültürel antropolojideki farklı yaklaşımlar çerçevesinde, öğrencilere çeşitli örnek olay incelemeleri üzerinden hem kendi kültürlerinin hem de öteki kültürlerin özgün ve evrensel yönlerinin tanıtılması

Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Dönemi (1300-1600). Osmanlı siyasî, sosyal ve dinî kurumları ile iktisadî sistemi

Osmanlı İmparatorluğunun 1600’lü yıllardan III. Selim döneminin sona erdiği 1808 yılları. İmparatorluğun on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki siyasî, idarî, iktisadî ve sosyal yapısında meydana gelen değişime ve Avrupa devletleri ile olan ilişkiler ile bu ilişkilerin Osmanlı’daki değişime olan etkisi

Bu ders, öğrencilerin etik bir kültürlerarası iletişim perspektifi edinmeleri ve çeşitli kültürel bağlamlarda yaşanan etkileşimleri değerlendirme ve analiz etme yetkinliklerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

(Güncelleme 11.03.2024)

Öğrencilerin Türkçe yazılı iletişim becerilerini geliştirme çalışmaları, yazılı anlatım türleri, yazılı anlatım türü uygulamaları

Bu ders, modern dünyanın oluşumunda etkili olmuş, özellikle 15. ve 21. yüzyıllar arasındaki siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel dönüşümleri modern devlet, kapitalist gelişme, geri kalmışlık, sömürgecilik, modernleşme ve post-modern kritik üzerinden başlangıç seviyesinde bir analiz yapmayı amaçlar.

Antik dönem mitolojisi, Yunan mitolojisi ve dünya mitlerle karşılaştırmalı incelenmesi. Mitlerin mantığı, yapısı, dili ve tarihsel kökeni

Masalların şekilbilgisi. Sınıflandırma. Esas karakterlerin işlevi, masalların tarihsel kökeni, psikolojik yönler. Masalların anlaşılmasına katkı sağlayan maruf düşünürler: Vl.Propp, J.G.Frazer, L.Levy-Bruhle, C.G.Yung, M.L.von Franz, V.Turner, C.Levy-Strauss

Görsel sanat ve tanımlama terminolojisi. Prehistorik dönem, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Etrüsk, Roma sanatı ile Antik dönem heykel sanatının tanımı ve analizi

Avrupa sanatının görsel tarihi, sanat açıklama terminolojisi. Erken dönem Hıristiyan, Bizans sanatı ile İtalyan ve Kuzey Rönesans’ı. Avrupa’da Barok tarzı

On sekizinci yüzyıldan yirminci yüzyıla, yirminci yüzyılın ana soyut eğilimleri de dahil olmak üzere Avrupa sanat tarihinin önemli kavramları

Çağdaş Türk şiir ve hikâyelerinden seçilen farklı örnek metinleri okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları

Türk dil reformunun sebep ve sonuçları ile dil tartışmaları

Seçilmiş edebî metinler ve medya içerikleriyle her dönem belirlenecek temalar çerçevesinde eleştirel okuma pratiği uygulamaları yapılacaktır. İlgili temalar; yabancılaşma, gelenek ve modern karşıtlığı, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite ve ırk, toplum-birey, teknoloji ve
biyopolitika, göç ve göçmenlik vs.

Grup yapısı, grup çeşitleri ve grup dinamiklerinin tanıtılması ile çeşitli organizasyonlar içerisinde başarılı ilişkiler sürdürmenin yollarını göstermek

Çalışma sosyolojisi nedir? Temel terim ve kavramlar; teorik temeller: Marx, Durkheim ve Weber; emek süreçleri ve istihdam ilişkileri; mesleki farklılaşma ve uzmanlıklar; eğitim ve kariyer; fırsat eşitliği; cinsiyet ve iş; ırk ve etnisite; göçmenlik, çeşitlilik ve ayrımcılık; yoksulluk kültürü; emek pazarı ve sosyal yardım kurumları; sosyal hareketler.

Bu ders, görsel hikaye yazıcılığı konusuna bir giriş niteliğinde olup, görsel malzemelerin, görsel kültürün (resimli dergiler, dijital medya, reklam materyalleri, fotoğraf ya da film gibi) içinde ne şekillerde yaratıldığı ve temsil edildiği konusunda genel bir fikir verir.  Bu ders, temel görsel ögelerin ve terminolojinin tanıtımından sonra, görsel temsillerin, görsel iletişim kuramları ışığında, sembolik ve dolayımlı gerçeklik ilişkileri içinde ele alınmasını sağlar.

Görsel algının fizyolojik ve psikolojik mekanizmasının sanat tarihinden, sanat objelerinden örnekler kullanılarak gösterilmesi. Görsel sanatın algı mekanizmaları ve yapısı hakkında temel bilgileri edinilmesi.  Görsel algıların çeşitliliği ile tamamen yeni bir görsel algı kültürünün anlaşılması ve bu bilgiyi kullanarak sanat da dahil olmak üzere çeşitli görsel imgelerin anlanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi.

Ders, öğrencilerin demokratik ve katılımcı kimliğinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, öğrencileri  üniversite kampüsü dışındaki (sahada) farklı özelliklerdeki sosyal gruplarla çeşitli “toplumsal sorumluluk”  projeleri ve aşamaları vasıtasıyla iletişime geçirmek üzere kurgulanmıştır.

Arap alfabesi, harflerin yazılışı ve okunuşu, Türkçe kelimelerin yazılışı ve okunuşu, Arapça ve Farsça kelimelerin yazılışı ve okunuşu

Osmanlıca I’in devamı olarak Arapça ve Farsça gramer bilgileri, çevriyazım çalışmaları

Bu ders işitme engelli bireylerin iletişimini, Türk İşaret Dili’nin önemini, işitme engelli bireylerle iletişim yöntemlerini kapsar.

Latince tarih bilgisi, Latin alfabesi ve Latincenin ses bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri

Latincenin biçim bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri

Deprem ve yangın gibi afetlerin oluşumu, afet öncesi risk azaltmaya yönelik stratejiler, afetlerin hemen sonrasında bilinçli arama-kurtarma faaliyetleri, ilk yardım, hasar tespiti, afetlerle mimari/yapısal tasarım arasındaki ilişki, afetlerin planlama, yapılı çevre ve ekonomi açısından etkileri

Farklı disiplinlerin (mimarlık, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, inşaat mühendisliği, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimleri gibi alanların perspektifinden sürdürülebilirlik kavramı anlatılacaktır.

Bir projenin planlanması ve organizasyonu; projede risk, zaman ve para kontrolü; nitelikli, başarılı bir proje yönetimi

Yaratıcılık ve yeniliğe ilişkin temel konular, bunların kişilere, ekiplere, kurumlara ve girişimciliğe etkileri, yaratıcılık ve yeniliğe yönelik araç ve yöntemler

İşletmede var olan yönetim fonksiyonları, organizasyonun temel faaliyetleri ve çevresi ile olan ilişkisi, işletme türlerinin anlatılması. Yönetişim becerileri ve terimleri ve de güncel uygulamaları ile ilgili vaka analizleri ile iş yaşamı konuları hakkında genel bakış açısı kazandırılması. Profesyonel çalışanlar olma yolundaki yolculukta bu ders kapsamında öğrenciler işletmenin iç operasyonları ve bunların girdi ve çıktılarının çevresi ile olan bağlantısı, işletmelerin sorumlulukları, etik tartışmalar, temel ekonomi ve finans bilgisi ile açık pazar dinamikleri tartışılır.

İşe alım süreçleri, organizasyon yapısı ve kültürü, iletişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve küreselleşen dünya ve gelişen ekonomilerde iş etiğine ilişkin sorunlar

Faiz, para-zaman ilişkisi. Alternatif karşılaştırma metotları olan günlük değer, yıllık eşdeğer ve yatırılan paranın geri kazanım teknikleri. Amortisman, yerine koyma analizi, ekonomik ömür problemleri, maliyet-kazanç analizi, başa başnoktası analizi, geri ödeme periyodu ve enflasyon oranı

Pazarlamanın temel kavramları ile tanışılır. Pazarlama karması 4P ürün, tanıtım, fiyat, dağıtım detaylı anlatılır ve yerel ve dünyadaki güncel uygulamaları tartışılır. Pazarlama stratejileri, pazar analizleri, fiyatlama konuları ile ilgili farkındalık kazandırılır.

Yönetimin Bilimlerindeki güncel konuların tanıtımı, organizasyonlarda yöneticinin fonksiyonları ve rolleri, devamlı değişen çevresel etkenler altında organizasyon ve yönetim ile ilgili dönemsel kavramların kullanılabilme becerisi

Girişimciliğin unsurları, küçük ölçekli iş yönetiminin temelleri, iş fikri, iş planı, yenilikçilik, işletmenin fonksiyonları

Proje öykülemesi nedir, neden var? “Öykü” anlatıcısının bilgi, beceri ve özellikleri; Eleştirel Bakış: Estetize etmek (W.Benjamin, Faucault); Strateji için anlatı tekniklerine odaklanmak ve ileti geliştirmek; Proje Sinopsisi nedir? Sinopsis/özetin hazırlanması; Proje senaryosu nedir? Anlatımı güçlendiren görsellerin kullanımı; Etkileşim çalışmaları (soru/anket, beyin fırtınası, grup çalışması); Öğrenci projeleri üzerine senaryo hazırlama; Pitching Teknikleri; yazılı ve sözlü iletişimde kalite ve 3-Slayt Sunumu.

Hukuka Giriş, temel ilkeler, medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, kıymetli evrak hukukunun temel kavramları

Sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyası

Ürün ve hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve teslimi ile ilgili kalite yönetim ilkelerini kapsamaktadır. Kalite kavramları, felsefesi ve sistemleri tanıtılır. Kurumsal organizasyonlarda kalite sistemlerinin uygulamalarına ilişkin örnek çalışmalar ve vaka analizleri üzerinden farkındalık oluşturulur.

Yaratıcılığı teşvik eden koşullar, çeşitli sanatçıların ve bilim insanlarının biyografileri üzerinden yaratıcılığın temeli, sanatın/bilimin kısa tarihi bağlamında yaratıcı düşünce, yürümenin felsefesi (yaratıcılığı zenginleştirme bağlamında) farklı düşünmenin tanımı, boşluk yaratmanın pozitifliği.

Reklam teknikleri ve stratejisini temel anlam da tanıtmayı amaçlar. Reklamcılıktaki uzmanlaşma alanlarını ve uygulamalarını da incelemeyi hedefler.

Dünya’da ve Türkiye’de tenis; malzemeler, kurallar (tekli ve çiftli müsabakalarda); tanıtılması; teknik terimler, vuruşları

Kurallar, vuruş tekniklerinin tekrarlanması, dereceli turnuvalar; klasman turnuvaları; hakemlik bilgileri

Malzemeler, vuruş ve koşu teknikleri, vuruş bölgeleri ve vuruş çeşitleri

Kurallar, saha ve malzeme bilgisi; ısınma ve streching. Basketbol da toplu- topsuz teknikler, teknikler, bireysel hücum ve savunma özellikleri; takım hücum ve savunması

Masa tenisinde kullanılan malzemeler, teknik bilgiler, öğretim, antrenman yöntemleri

Bilinçli egzersiz. Kasların özellikleri, yapısı, egzersizin vücuda etkisi. Kalp, dolaşım ve solunum sistemi. Streching, ısınma ve soğuma egzersizlerin önemi. Kas gruplarına göre egzersizler

Nefes, kol, bacak ve vücut koordinasyonunu gelişimi, serbest ve sırt üstü teknik öğrenim becerileri

Suya uyum. Suda rahat bir pozisyonda hareketsiz durma, suda istenilen yönde yer değiştirme, temel yüzme ayak vuruşu nefes ve kol koordinasyonu teknik becerileri.

Dünya çapında çok hızlı bir şekilde kitlelere yayılan trend ve birçoğu olimpik olmuş sporlar; uçurtma sörfü, rüzgar sörfü, kanat sörfü, kürek sörfü sporları konu alınacaktır. Öğrenme becerilerinden, malzeme detaylarına, yarış türlerinden, sörf sporları için faydalı antrenman bilgisine dair detaylı bilgilendirme yapılacaktır. İYTE’nin coğrafi şartlarının bu sporları yapmaya dünya çapında eşine az rastlanır şekilde elverişli olması sebebi ile dersler uygulanabilir olacaktır. Motor kullanmadan doğal güçler ile yapılan bireysel su sporlarının doğa ile barışık çevre dostu olma özelliği vurgulanacak ve doğal güçler ile enerji üretiminin mekaniği konu edilecektir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirme çalışmaları, sunum teknikleri, resmî yazışmalar.

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Bireyin gelişimi ve nasıl öğrendiği; bireyin eğitiminde psikolojik bulguların nasıl kullanılacağını araştıran eğitim psikolojisi; bireyin bedensel, zihinsel, duyuşsal, devinimsel, cinsel, toplumsal gelişimi, bu alanlarda öğrencilerin bireysel ayrılıklarını ve eğitim yönünden izlenmesi gereken yollar

Eğitim programları ve öğretim alanındaki yeni yaklaşım ve gelişmeler, farklı program planlama ve değerlendirme çalışmaları, çağdaş öğretim yöntem ve stratejileri ve sınıf içi uygulamaları

Arkeolojik ve mimari alanlar ile bu alanların araştırılmasına katkısı olan disiplinlerde sıkça görülen gramer tarzları; standart sözlük, referans kitapları ve uzmanlaşmış sözcük fihristleri gibi araştırma araçlarını kullanımı; örnek metin okumaları; İzmir ve Ege Bölgesi kazılarında bulunmuş olan Latince yazıtları; Klasik, Ortaçağ ve yeni Latince gibi farklı Latincelerde de okumalar

Latince metinler üzerinde ileri düzeyde araştırmalar; ileri gramer konuları